Czy wojewoda uchyli uchwałę?

Rada Miejska Turku na sesji w dniu 7 lutego 2013 r. przyjęła uchwałę nr XXV/221/13 w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Turku wykonania części obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek. Wątpliwości natury prawnej budzi § 1 ust. 1 i 3 uchwały, które stanowią, że Gmina Miejska Turek powierza, nowo powołanej ale jeszcze niezarejestrowanej spółce (PGO Sp. z o.o. w Turku), utrzymanie czystości i porządku w granicach miasta Turek na okres 20 lat. (więcej…)