Głównym przesłaniem konferencji był apel do samorządowców z powiatu tureckiego (wójtów i burmistrzów) o aktywny udział w konsultacjach nad projektem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+). Lider PO zwrócił uwagę, że podczas oficjalnych konsultacji, które odbyły się w październiku w auli PWSZ w Koninie, słyszalny był głos samorządowców z powiatu konińskiego. Natomiast poza mało konkretnym wystąpieniem wójta Przykony żaden z turkowskich wójtów i burmistrzów nie zabierał głosu. Były starosta z niepokojem przyjął bierność włodarzy gmin, czemu dał wyraz na konferencji.

Stanowczo podkreślił, że WRPO 2014+ to sprawa o pierwszorzędnym, strategicznym znaczeniu dla subregionu Wielkopolski wschodniej, w tym dla powiatu tureckiego. Zwłaszcza w sytuacji zaprzestania działalności przez kopalnię Adamów w perspektywie najbliższych 10 lat. W strategicznym dokumencie, jakim jest WRPO 2014+, wymieniono jedynie dwie kluczowe inwestycje (budowę szpitala dziecięcego w Poznaniu oraz linii kolejowej Poznań-Piła) oraz postanowiono o utworzeniu dwóch obszarów funkcjonalnych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. ZITy dla Poznania oraz dla aglomeracji kalisko-ostrowskiej).

O całości WRPO 2014+ wyraził bardzo pozytywną opinię. Nie negując zapisów w nim zawartych, zauważył, że mieszkańcy wschodniej Wielkopolski mają prawo poczuć się zaniepokojeni. Dlatego zaapelował, by podczas najbliższego spotkania marszałka województwa Marka Woźniaka z samorządowcami subregionu konińsko-tureckiego wyraźnie wyartykułować postulat uznania terenów pokopalnianych we wschodniej Wielkopolsce jako obszarów strategicznej interwencji. Spotkanie ma odbyć się w pierwszej dekadzie grudnia. Tzw. Obszary Strategicznej Interwencji wymienione są w WRPO 2014+ jedynie w podziale na miejskie i wiejskie. Wprowadzenie zapisu, jaki postuluje były starosta Młynarczyk, byłoby zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju województwa. W WRPO 2014+ subregion północny miałby wpisaną wspomnianą linię kolejową do Piły, subregion południowy ZIT kalisko-ostrowski, a subregion wschodni tereny pokopalniane jako obszary strategicznej interwencji.