Rada Miejska Turku na sesji w dniu 7 lutego 2013 r. przyjęła uchwałę nr XXV/221/13 w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Turku wykonania części obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek. Wątpliwości natury prawnej budzi § 1 ust. 1 i 3 uchwały, które stanowią, że Gmina Miejska Turek powierza, nowo powołanej ale jeszcze niezarejestrowanej spółce (PGO Sp. z o.o. w Turku), utrzymanie czystości i porządku w granicach miasta Turek na okres 20 lat.

Moim zdaniem Uchwała nr XXV/221/13 Rady Miejskiej Turku z dnia 7 lutego 2013 r. jest niezgodna z art. 6d ust. 1 i art. 6e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2012.391). Przyjęta uchwała ma na celu ominięcie obowiązku przeprowadzenia przetargu na odbierania odpadów komunalnych, do którego zobowiązują wymienione wyżej artykuły tzw. ustawy śmieciowej.

Swoimi wątpliwościami podzieliłem się z Wydziałem Nadzoru, Prawnym i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Dz.U.2012.391 j.t.

USTAWA

z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1)

(tekst jednolity)

Art. 6d. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

Art. 6e. Spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1