Radni powiatu przyjęli uchwałę nt. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Turku. Analiza wskaźników ekonomiczno–finansowych pokazuje, że sytuacja szpitala w Turku jest bardzo trudna. Prognoza na kolejne trzy lata jest również niekorzystna i nie przewiduje wyraźnej poprawy wskaźników. Majątek szpitala może nie wystarczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów?

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Tureckiego radni przyjęli uchwałę w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku. Oceny dokonano na podstawie raportu przygotowanego przez dyrektora szpitala. 

Po przeprowadzeniu analizy finansowej konkluzja raportu brzmi jak wyrok

Analiza wskaźników ekonomiczno – finansowych pokazuje, że sytuacja finansowa SP ZOZ w Turku jest bardzo trudna. Prognoza na kolejne trzy lata jest również niekorzystna i nie przewiduje wyraźnej poprawy wskaźników.

– czytamy w raporcie przygotowanym przez dyrektora SP ZOZ w Turku

Sformułowanie, że sytuacja jest bardzo trudna, jest typowym eufemizmem. W rozumieniu potocznym, nazywając rzeczy po imieniu, szpital jest bankrutem, wg raportu dyrektora szpitala, i nie rokuje szans na poprawę.

Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala w Turku

Wskaźniki zyskowności

  • wskaźnik zyskowności netto – 0 pkt.,
  • wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej – 0 pkt.,
  • wskaźnik zyskowności aktywów – 0 pkt.,

Wskaźniki płynności

  • wskaźnik bieżącej płynności – 0 pkt.,
  • wskaźnik szybkiej płynności – 0 pkt.,

Wskaźniki efektywności

  • wskaźnik rotacji należności (w dniach) – 3 pkt. (poniżej 45 dni),
  • wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) – 7 pkt. (do 60 dni),

Wskaźniki zadłużenia

  • wskaźnik zadłużenia aktywów – 0 pkt.,
  • wskaźnik wypłacalności – 0 pkt.

Maksymalna ocena punktowa wskaźników ekonomiczno–finansowych wynikająca z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. wynosi łącznie 70 pkt. 
Łączna ocena punktowa za 2022 r. uzyskana przez SP ZOZ w Turku wyniosła 10 pkt.

Wskaźnik zadłużenia aktywów SP ZOZ w Turku wynosi 89%. Świadczy on o dużym ryzyku finansowym, informując jednocześnie, że szpital może utracić zdolność do zwrotu długów.

Wskaźnik wypłacalności SP ZOZ w Turku wynosi -1,55. Ujemna wartość wynika z ujemnej wartości funduszu własnego i sygnalizuje, że szpital ma trudności z wywiązywaniem się z zobowiązań kredytowych. Ujemny fundusz własny oznacza zagrożenie dla kontynuowania działalności.

Mówiąc wprost językiem potocznym, majątek szpitala może nie wystarczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów?