Program Kolej+ zanotował pierwsze opóźnienie. Ogłoszenie finalnych projektów wybranych do realizacji odbędzie się prawdopodobnie z dwumiesięcznym poślizgiem. Nie oznacza to jednak, że szansa na kolej z Turku do Konina maleje. Wręcz przeciwnie, budżet programu ma zostać zwiększony dwukrotnie (do 11 mld zł). Ponadto pojawiła się szansa, że połowę wkładu samorządowego będzie można sfinansować ze środków unijnych.

W listopadzie 2021 r. zarząd województwa wielkopolskiego złożył do programu Kolej Plus pięć wniosków z opracowanymi wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi. Wśród nich był wniosek budowy nowej linii kolejowej z Turku do Konina. W sumie do PKP Polskich Linii Kolejowych wpłynęło 47 wniosków z kompletem dokumentów. Rozstrzygnięcie, czyli wybór projektów do realizacji, miało nastąpić do końca lutego 2022 r. Niestety nic takiego nie nastąpiło, ale to nie oznacza, że program został zarzucony.

Budżet programu zwiększony? Większe szanse na kolej z Turku do Konina

Budżet programu wynosił 6,5 mld zł, z czego ok. 1 mld miały zapewnić samorządy w ramach swojego 15% wkładu finansowego. Zainteresowanie budową i/lub modernizacją linii kolejowych zaowocowało decyzją o zwiększeniu dofinansowania. Wkrótce pod obrady rządu, a później sejmu trafi projekt ustawy, która zwiększy budżet programu o kolejne 5,5 mld złotych. Kilka dni temu projekt zaakceptował Komitet Stały oraz Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

50% wkładu samorządowego sfinansuje UE?

W ostatnich miesiącach marszałek województwa Marek Woźniak wraz ze swoimi służbami intensywnie negocjował Kontrakt Programowy dla Wielkopolski. Będzie on podstawą dla regionalnego programu pn. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zapisano w nim, iż wśród przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach programu regionalnego (FEW) znajdzie się budowa nowej linii kolejowej Konin – Turek. Szacunkowa wartość dofinansowania z UE to 75 mln zł. Pozwoli to obniżyć wkład samorządów lokalnych z 15% do 7,5% (przy założeniu, że projekt budowy linii kolejowej wyniesie 1 mld zł).

Kwestia wkładu finansowego samorządów była piętą achillesową całego projektu. Tego rodzaju przedsięwzięcia powinny być w całości finansowane przez stronę rządową. Niestety w programie Kolej Plus zapisano montaż finansowy 85% + 15% (ze środków samorządów).

Dzięki uwzględnieniu w kontrakcie programowym przedsięwzięcia budowy kolei z Turku do Konina jako projektu priorytetowego (pozakonkursowego) montaż finansowy przedsięwzięcia wyglądać będzie tak (kwoty szacunkowe):

  • 85% dofinasowania z programu Kolej+ (tj. 850 mln zł),
  • 7,5% łączny wkład własny samorządów (tj. 75 mln zł),
  • 7,5% dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (tj. 75 mln zł).

Oczywiście środki unijne będą mogły zostać wykorzystane pod warunkiem, że projekt linii kolejowej do Turku zostanie objęty dofinansowaniem centralnym z programu Kolej Plus.

Dariusz Młynarczyk